Uvell: Regeringen måste stoppa hoten mot yttrandefriheten

Lagar som riskerar att klassa systemkritiska svenskar som ”utlandsspioner” och ”terrorister” är på väg att klubbas igenom av riksdagen. Rebecca Weidmo Uvell riktar en bredsida mot ännu ett hot mot yttrandefriheten, som ska se till att regeringen kan dra in sändningstillståndet för medier på godtyckliga grunder.

”Sverige har aldrig haft ett statsråd som så till den grad avskytt det fria ordet som Morgan Johansson”, konstaterar Uvell på sin blogg.

Hoppas på nya justitieministern

För att ändra grundlagen krävs det två riksdagsbeslut med riksdagsval mellan. Avsikten är att det inte ska vara lätt för en illasinnad regering att inskränka medborgarnas fri- och rättigheter.

Nu ligger det emellertid flera förslag på bordet som redan klubbats igenom under den tidigare S-ledda regeringen och som nu alltså bara väntar på godkännande från den nya M-ledda regeringen.

”Den nya regeringens justitieminister Gunnar Strömmer har från start varit tydlig om sin personliga omsorg över fri- och rättigheterna. Det hoppas jag nu han tänker bevisa i handling”, skriver Rebecca Weidmo Uvell.

Det finns tyvärr gott om skäl att tvivla på att justitieminister Strömmer kommer att visa sig vara en förkämpe för yttrandefrihet. Till att börja med har han öppet försvarat den grundlagsändring om ”utlandsspioneri” som Frihetsnytt tidigare omskrivit och som till och med får kritik från representanter för medieetablissemanget och tryckfrihetsexperten Nils Funcke.

Funcke konstaterar bland annat i DN att regeringarna och deras hantlangare inte har några konkreta exempel på när dessa lagar hade behövts utan bara ”hittar på”.

– Vi har varit delaktiga i internationella insatser i massor av år. Hade det funnits ett behov av den här ändringen så hade man kunnat hitta konkreta exempel på vad som måste åtgärdas. I stället hittar man på case, säger Funcke.

Flera grundlagsändringar hotar friheten

Frihetsnytt har tidigare rapporterat om hur en ny grundlagsändring redan från den 1 januari kommer att ”begränsa föreningsfriheten för sammanslutningar som ägnar sig åt eller understöder terrorism ”. Med största sannolikhet innebär detta i praktiken – med ledning av hur man behandlat exempelvis partiet Gyllene gryning i Grekland – att man vill kunna terroriststämpla Nordiska motståndsrörelsen på grund av våldsdåd som begåtts av enskilda medlemmar, för att senare utvidga denna behandling till Alternativ för Sverige eller rentav Sverigedemokraterna på grund av enskilda medlemmars kopplingar till dylika grupper eller individer.

Dessa två grundlagsändringar kan klubbas igenom redan nu i veckan. I båda fallen blir lagarna efter ändringarna luddigt formulerade och kan därmed användas mer godtyckligt för att klämma åt grupper och individer med helt andra avsikter än de som man påstår sig vilja komma åt. Journalister som granskar missförhållanden kan klassas som ”utlandsspioner” ifall deras avslöjanden bedöms missgynna Sveriges förhållande till främmande makt. Organisationer kan terroristklassas därför att enskilda medlemmar tillgripit våld, ungefär som i fallet Gyllene gryning i Grekland. Et cetera.

Bredsida mot ännu en grundlagsändring

Uvell skjuter in sig på ytterligare en grundlagsändring som den förra regeringen fått klubbad i riksdagen och nu vill ska godkännas under den nya regeringen: Man vill kunna dra in sändningstillståndet för radio och tv ”med hänsyn till Sveriges säkerhet”.

Det finns en rad problem med detta förslag och Uvell förklarar på ett föredömligt sätt hur propositionen betyder något helt annat i praktiken än den gör vid första anblicken.

Skälet som förra regeringen som skrivit den anför är att främmande makt kan komma visa intresse för att få kontroll över sändningstillstånd av radio och TV. Men läser man proppen framträder en helt annan bild om vad Morgan Johansson vill begränsa. Det är inte bara begränsat till främmande makt alls och inte bara säkerhetshot mot riket”, konstaterar hon.

Glidning på glidning

Först handlar det alltså om ”främmande makt” som genomför ”påverkansoperationer”. Man får det alltså att låta som om det man vill förhindra är att Ryssland aktivt går in och startar upp eller tar kontroll över en ”inhemsk plattform” i syfte att föra ut ett illasinnat budskap om att Sverige bör låta ryssarna ockupera Gotland, eller motsvarande.

Sedan sker den första glidningen. Nu handlar det om ”sändningar som utgör en fara för rikets säkerhet” – något som ju lika gärna kan orsakas av svenska medborgare utan främmande makts inblandning.

Fortfarande är ju rikets säkerhet något som de flesta vill värna om. Särskilt de som regeringen hatar mest, nämligen nationalister som ser nationen som det bästa värnet mot globalistiska drömmar om världshegemoni. Men ju längre in man kommer i texten, desto mer inser man att det handlar om andra saker.

Uvell:

Utredaren kom fram till det regeringen ville och föreslog att man skulle införa en ny återkallelsegrund i radio- och TV-lagen. Men nu är formuleringen ’…..så att de inte orsakar fara för Sveriges säkerhet’. Inte hotar rikets säkerhet utan orsakar fara. Detta öppnar för mycket bredare tolkning och det är medvetet.

Glidningen i språket är medvetet givetvis. Morgan Johansson vill på alla sätt ta ifrån oss rättigheten att tycka och tänka vad vi vill.”

Hoppsan! Var stannar det här? Om man exempelvis kritiserar Turkiet och dess president Erdogan som har makten att stoppa Sveriges inträde i Nato, vad är det som säger att en domstol inte kan bestämma sig för att detta ”orsakar fara för Sveriges säkerhet”?

Nu slås det också fast att påstådda påverkanskampanjer inte behöver härröra från en främmande makt utan att det kan vara en ”stat eller annan aktör” som försöker göra saker som att ”påverka opinioner”, ”iscensätta och förstärka konflikter mellan olika aktörer och grupper”, med mera.

Uvell:

Det fd regeringen beskriver här är något vi som medborgare ska ha rätt att göra utan ingrepp – att bilda opinion och påverka demokratiska beslutsfattare är grundläggande i demokratier. För vem avgör vad som ’försvagar Sverige och svenska intressen’? Här kan man godtyckligt placera valfri kampanj driven av medborgare eller skribenter som jag.”

En ”annan aktör” kunde förstås i teorin vara, säg, George Soros. Denne finansmogul ägnar sig utan tvivel åt att ”påverka opinioner, beslutsfattare och demokratiska processer” över hela västvärlden, och hans agerande kan definitivt sägas ”försvaga Sverige och svenska intressen”. Soros sponsring av stiftelsen Expo och så kallade kritiska vithetsstudier är ägnade att ”iscensätta och förstärka konflikter mellan olika aktörer och grupper”, faktum är att den förra amerikanska regeringen under Donald Trump försökte bannlysa sådana subversiva ”studier” från federala myndigheter av just den orsaken.

Men på grund av de luddiga formuleringarna kan man så klart även vända på det och hävda att invandringskritik ”förstärker konflikter mellan olika aktörer och grupper”. Vaccinkritik kan stämplas som att ”försvaga Sverige och svenska intressen” av en domstol som är övertygad om covidvaccinens förträfflighet. Restriktionskritik likaså. För att inte tala om kritik mot sanktioner mot Ryssland eller stöd till Ukraina.

Alla som inte levt under en sten inser så klart att varken en sosse- eller moderatregering kommer att ge sig på Expo – medan det däremot finns en högst påtaglig risk att invandringskritiker, vaccinkritiker eller Nato-kritiker drabbas av åtgärder från myndigheternas sida.

Uvell fortsätter med att presentera den ena obehagligt luddiga formuleringen efter den andra i propositionen och konstaterar:

”Och plötsligt handlar det inte om rikets säkerhet heller. Läser man vidare har fd regeringen plötsligt ändrat målet – ’värna förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter men också mot intressen som är bärande för statens funktionssätt och för landets förmåga att försvara sig mot yttre hot’.

Om regeringen tycker att din fria åsiktsbildning via en radiokanal hotar ’grundläggande värden’ ska ditt tillstånd helt plötsligt kunna dras in. Hej Kina.”

Den fd regeringen tycker heller inte att någon skada ska ha inträffat. Nej. Det ska räcka med ’fara för att säkerhetens skadats’. Fara som i preventivt. Så i preventivt syfte ska alltså regeringen kunna dra in tillståndet för om ett program i TV eller radio anses ha framfört åsikter som skadat grundläggande fluffiga värderingar. Pang, så är tillståndet indraget och du har ingen aning om varför och staten måste inte ens motivera mer än då. Du utgör en fara för att säkerheten KAN komma att skadas. Dina åsikter du framförde precis.”

Uvell konstaterar att lagens godtycke är ”medvetet och genomgående”, som framgår av sosseregeringens egna ord i frågan:

Uvell avslutar:

”Jag är chockad faktiskt över att läsa det här. 

Ska Moderaterna och i synnerhet Gunnar Strömmer ha någon trovärdighet alls vad gäller de stora orden om yttrandefrihet och fri- och rättigheter måste den här propositionen kastats i papperskorgen direkt.”

Hur sannolikt detta förefaller, med tanke på Strömmers tidigare uttalanden och stöd för andra förslag från den tidigare regeringen och Morgan Johansson, får läsaren själv bedöma.

Demokrati” i sig inget skydd mot förtryck

Konsekvensen av grundlagsändringarna förmodas bli att makthavarna kan hota politiska motståndare med fängelse och trakassera oppositionella. Många föreställer sig att detta är omöjligt i demokratiska, europeiska stater, men det finns en rad exempel på hur detta skett och fortfarande sker.

I Tyskland utsätts Alternativ för Tyskland ständigt för nya försök att klassa partiet som ”misstänkta extremister” så att man ska kunna behandla dem som terrorister. Aktivistiska polischefer på vissa håll i landet behandlar dem i praktiken redan som det. Liknande saker har under många år drabbat det mindre Nationaldemokratiska partiet.

Det belgiska partiet Vlaams Blok förbjöds i praktiken redan 2004. De var då landets största parti med var fjärde belgare bakom sig, men förlorade en mängd rättigheter – inklusive tillgång till televisionsmedia – då en domstol fann att partiet bröt mot en lag mot ”rasism och diskriminering” exempelvis genom att förespråka särskild beskattning av icke-europeisk arbetskraft och att a-kassa och barnbidrag endast skulle ges till infödda belgare.

Läs det igen eller sök på nätet om du fortfarande tror att det inte kan hända: Det största demokratiska partiet i ett ”demokratiskt” europeiskt land förbjöds från att använda televisionsmedier, därför att det förespråkade att nyanlända inte ska få samma bidrag som infödda.

Som Frihetsnytt tidigare påpekat drabbades det grekiska partiet Gyllene gryning för några år sedan av en lag som liknar den nu föreslagna om att ”begränsa yttrandefriheten för grupper som ägnar sig åt eller understöder terrorism”. Ingen försöker ens låtsas som om Gyllene gryning var terrorister i någon ens tillnärmelsevis normal bemärkelse, utan man använde våldsdåd begångna av enskilda medlemmar som ett rent svepskäl för att fängsla hela ledarskapet – som i vilken diktatur som helst.

Varken behandlingen av Vlaams Belang, Alternativ för Tyskland eller Gyllene gryning har gett upphov till någon nämnvärd kritik från andra ”europeiska demokratier”.

Riksdagsbeslut på onsdag

På onsdag, den 16 november, ska riksdagen debattera och sedan rösta om grundlagsändringarna ifråga om ”Utlandsspioneri” och ”Föreningsfrihet och terroristorganisationer”, vilka kan träda i kraft redan den 1 januari 2023.

Riksdagspartierna har vägrat att klargöra sin inställning då SVT frågade, så hur de röstar återstår att se.

Den proposition som Uvell skriver om kan träda i kraft den 1 januari 2024.

KATEGORIER

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

2 KOMMENTARER

  1. Tror inte globalist-moderaterna kommer att stoppa denna grundlagsändring. Sverigedemokraterna verkar ju också med på tåget att införa yttrandehets-förbud. Just nu så tycker jag illa om alla partierna i riksdagen, finns inget parti som står upp för svensken längre, dom är globalister allihop i riksdagen.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter