Carl Lundström: Vad hände under 2022 och vad måste hända i år?

I enlighet med min favoritlag, Newtons tredje, är denna nyårskrönika uppställd enligt principen aktion/reaktion. Eliten har under 2022 fått på pälsen flera gånger men har hittills behållit initiativet.

Sverigedemokraterna blev största borgerliga parti

1: Aktion
En något större del av den svenska väljarkåren tog denna gång mod till sig och röstade för Sverigedemokraterna. Partiet för numera för en identiskt politik med moderaterna och kristdemokraterna – förutom att SD är betydligt mindre förtjust i massinvandring än M/KD. Dessa i sin tur skiljer sig inte mycket från Socialdemokraterna vad gäller den praktiska politiken.

Eftersom opinionsundersökningar sedan årtionden visat att en majoritet av valmanskåren, oavsett partilojalitet, instämmer med SD i invandringsfrågorna måste väljarkårens aktion denna gång bedömas som svag.

2: Reaktion
Vid regeringsförhandlingarna efter valet visade det sig Sverigedemokraterna inte vara villiga att regera, varken genom att utse statsminister – vilket hade varit praxis för det största koalitionspartiet – eller ens genom någon annan ministerpost. Partiet nöjde sig med att träffa ett urvattnat och mångtydigt avtal med de regeringsbildande partierna. Om väljarnas aktion var svag får politikens reaktion bedömas som ännu svagare.

Summering av vad som hände i det svanska valet: Ingenting.

Luften gick ur pandemin

För att samla upp trådarna enligt Newtons tredje lag måste vi börja från början, 2019.

1: Aktion
Under 2019-2020 arbetade WEF:s orförande Klaus Schwab på en omfattande programförklaring för världen som handlade om en pandemi. Framförallt handlade denna märkliga skrift om de, ur Schwabs synpunkt, ljuvliga möjligheter som en pandemi ger överstatliga makthavare som vill ta makten som en världsregering med en global polisstat.

När tiden var mogen på hösten 2019 släpptes en lämplig virusbakterie ut från ett eller flera laboratorium. WHO, en nära samarbetspartner till WEF, utfärdade pandemisignalen, varefter programmet i Schwabs bok rullade igång.

Medier och regeringar världen över terroriserade sina befolkningar under två hela år. Själva boken släpptes givetvis till allmänheten först efter att man släppt viruset, (i juni 2020). Ceremonin för boksläppet leddes av den sedermera extra kungliga högheten Charles III.

2: Reaktion

  • En mängd vetenskapsmän och läkare reagerade med kritik mot regeringarnas coronaförtrck – vilket bara ledde till att eliten förde in dem i sina databaser över personer vars karriär på inga villkor ska underlättas. Reaktionen kan bokföras som ärorik men misslyckad.
  • Politiken delades i två delar, den opportunistiska majoriteten och den hederliga minoriteten. Stora folkliga demonstrationer och aktioner ordnades i många städer i västvärlden, men slogs ner av polismakten. Oppositionen omfattade sedan, förutom de vanliga svartlistade nationalisterna, en stor del av elitens traditionella stöd inom den vänsterlutande flumsektorn. Även dessa personer, många av dem politiskt lovande, blev nu svartlistade som opålitliga och kan glömma alla tankar på framtida maktpositioner. Även denna reaktion kan bokföras som ärorik men misslyckad.

3: Aktion
Genom covid19-övningen erhöll eliten ovärderlig ”stridserfarenhet” som genast omsattes i
ny mjukvara och nya koordinationsrutiner mellan mellan WEF-lojala myndigheter och politiker i hela världen. Kina, som gick i bräschen för utvecklingen, drev på med ansiktsigenkänning, inrikes reseförbud och medborgarpoäng. Storbrittannien är hack i häl.

I Europa omsätts erfarenheterna i ny lagstiftning, som införs i medieskugga. Ett exempel är att FN-organet WHO får laglig rätt att utlysa pandemiåtgärder i strid med de enskilda parlamentens vilja. Vid nästa liknande aktion från eliten kan de nya lagarna att legitimera sanktioner inklusive våldsinsatser för att runda eventuellt demokratiskt motstånd i länderna.

4: Reaktion
När luften gick ur pandemin i slutet av 2022 krävde folkliga aktivister att nationernas juridiska instanser ska åtala ansvariga makthavare som använt sig av lögner, tvång och lagbrott – vilket naturligtvis inte kommer att ske. En bra reaktion men på grund av massmedias nyhetsfiler är frågan hur många som ens hört talas om den.

Summering (1) – en maktdemonstration

Eliten har under covid-åren visat världens folk att de kan ljuga, fuska, muta, hota och manipulera precis som de vill. Varken lag eller sanning hindrar dem och med hjälp av polismakten och domstolarnas följsamhet har man vant folken vid att det är meningslöst att protestera. De ansvariga maktutövarna blir inte straffade för sina många tjänstefel under pandemin – samtidigt som en medborgares felsteg på sociala medier leder till allt från avsked till polisinsatser.

Budskapet är omöjligt att missa – ”vi gör som vi vill – ni inte”. Logiken från elitens sida är att budskapet, för varje gång det hamras in, ökar utrymmet för mer genomgripande impopulära samhällsförändringar. Motståndet blir ju, allt annat lika, svagare för varje gång det misslyckas.

Summering (2) – bättre enighet

  • I Västeuropa och USA har vi ett stort väljarsegment, de som lutar åt vänster men inte har detta som yrke och födkrok. Detta är oftast välvilliga människor som trott att makten är rättvis och välvillig, men som nu väckts ur sin sömn och ser eliten bakom politiken.
  • Den ömsesidiga motviljan mellan de oppositionella människor i de båda ändarna av höger/vänsterskalan har minskat betydligt. Detta har lett till en ideologisk förbättring på den nationella sidan. Traditionellt har fokus på den nationella sidan legat på förbittring över elitens importerade valboskap och dess härjningar – vilket varit tämligen effektlöst. Detta har fått ge plats för mer slagkraftiga angrepp på den elit som ligger bakom alltihop och som även de nya bundsförvanterna från vänster vill motarbeta.
  • I Sverige har bolaget bakom Frihetsnytt, M4F AB, under 2022 ordnat två stora bokmässor som blev mycket lyckade, delvis eftersom vi bjöd in deltare från alla politiska läger.
  • Denna tidning har sett dagens ljus och kommer snart att utöka sitt innehåll till mer videomaterial. Vi har redan, genom intensiv telemarketing, nått hälften av de prenumeranter som vi behöver för att börja tävla på lika villkor med överiga massmedia, dvs erhålla presstöd.
  • I Kina, där kommunistpartiet skruvat upp både förtryck och övervakning till extrema nivåer, brast fördämningarna under december 2022. Trots censur och avlyssning räknade partiet fel och tog sin covid-terror så långt att den framkallade desperata våldsaktioner från folkmassorna. Regeringen tvingades till reträtt. Detta var ett stort misslyckande för en legendarisk förtrycksapparat och en prestigeförlust för en regim med allmaktsanspråk. I Väst slickar nu massmedierna kommunistpartiets sår genom tramsiga rapporter om mängder av kinesiska covid-döda, brist på krematoriekapacitet, rekord i ”covid cases” osv. – en repris på samma program som gick för två och ett halvt år sedan och som ingen tror på.

Ukraina

På grund av det dåliga bildningsläget måste vi även här gå tillbaka några år för att rama in årets händelser på ett begripligt sätt.

1: Aktion
Eliten beslutade för många år sedan att ösa miljoner av de ovetande amerikanernas skattepengar över den militanta, rysslandsfientliga oppositionsrörelsen i den västra, ukrainsktalande delen av Ukraina. När tiden var mogen lät man EU och Nato dingla orealistiska erbjudanden framför näsan på det västukrainska folket – budskapet var att de skulle få västeuropeiskt välstånd på villkor att de bröt sitt samarbete med Ryssland. 2014 understödde eliten och deras västliga köpepolitiker en blodig revolution i Kiev, där den amerikanska statssekreteraren Victoria Nuland utsåg den nya regeringen. Snart följde trakasserier mot de östra landsändarna, som hade ”röstat fel” och velat behålla relationerna med Ryssland.

2: Reaktion
De rysktalande ukrainare som nu utsetts till nationens fiender reagerade som man kan förvänta sig genom att fly österut, förskansa sig i sina hembygder och förklara sig självständiga. Allteftersom trakasserierna från Kiev övergick i militärt våld säkrade man de nya ”folkrepublikernas” gränser med militärt bistånd från Ryssland.

3: Fortsatt aktion
Ukrainas elitnära regim fortsatte med artilleriangrepp och commandoöverfall mot utbrytarrepublikerna. Under de följande åtta åren dödade man mellan 6 000 och 12 000 människor, beroende på vem man frågar. Västmakterna och Ukraina låtsades förhandla om fred (Minsk 1 & 2) medan man i själva verket laddade upp för en storoffensiv. Man skulle kväsa motståndet i öst och förmodligen fördriva befolkningen.

4: Motaktion
Eftersom utbrytarna och Ryssland med tiden insåg att EU och Ukraina bara lurades med sina fredsförhandlingar genomförde man under februari 2022 ett överraskande anfall. I övermod använde Ryssland bara yrkessoldater i en brett upplagd invasion för att försöka framtvinga fred. Dessutom skulle man, som man sade, ”avnazificera” och ”neutralisera” Ukraina. Detta utan att själva mobilisera, utan någon större manspillan på någondera sidan och utan att förstöra något av Ukrainas infrastruktur. Den ”speciella militära operationen” misslyckades fullständigt.

5: Fortsatt aktion
Eliten fortsatte på inslagen väg och lät sin osjälvständiga ukrainska statsledning, nu med en ung skådespelare som president, beordra fortsatt krig. Därtill formligen öste man in andras pengar och mängder av vapen och skärpte västs ekonomiska krigföring mot Ryssland. Bojkotterna har lett till strålande affärer för energibranschen och banksektorn men recession och fördjupad skuldsättning genom hela ekononomin i Västeuropa.

6: Reaktion
När Ryssland insåg att deras SMO hade misslyckades beslutade man sig för att bevilja de rysktalande republikernas vädjan om att annekteras i den ryska federationen. Därmed blev det hela verkligen till ett krig mellan de båda länderna, även om ryssen i gemen anser sig mer vara i krig med de västländer som står bakom Ukraina än med broderfolket självt. I somras utförde Ryssland en första mobilisering, som under våren 2023 förmodligen kommer att följas av en andra mobiliseringsvåg.

Fortsättning följer
När det gäller krigsekonomin är Ukraina i en ovanligt gynnsam situation för att vara en krigförande stat. Elitlojala regeringar i hela västvärlden ställer lån, bidrag och vapen till förfogande i en omfattning som redan gjort Ukrainakriget till det dyraste kriget på länge. Sammanställningar är ännu svåra att hitta men bara USA har sedan februari satsat millitärt bistånd som vida överstiger hela Rysslands militärbudget.

Den största kostnaden har givetvis uppstått i Ukraina, med enorma skador på infrastrukturen.
Trots, eller kanske tack vare, sitt överflöd av utländska vapensystem har Ukraina lidit svåra mänskliga förluster. Den ukrainska krigsmakten är vid detta årsskifte i en desperat situation vad gäller stridsdugliga män – och detta redan innan någon större del av den första ryska mobiliseringsvågen är klar med sin utbildning. Frontlinjen mot utbrytarrepublikerna ligger idag ungefär där den låg för åtta år sedan och enligt amerikanska bedömare torde den inte flytta sig genom ytterligare vapenleveranser. Frågan är alltså vad eliten nu ska besluta. Man har tre alternativ:

  1. Låta utnötningskriget fortgå tills hela Ukrainas manliga befolkning är dödad eller invalidiserad.
  2. Sända in reguljära Natostyrkor från grannländerna som förstärkning.
  3. Föreslå att politikerna i Ukraina och västvärlden sväljer förtreten och lägger ner vapnen.

Summering – Ukraina 2022

Året blev det mest destruktiva i Ukrainakonflikten – hittills. Och det har inte resulterat i någonting annat än en enorm mansspillan och ödeläggelse.

Den ende som haft nytta av det som hänt i år är – gissa vem. Sedan september har Lawrence Fink vid Blackrock haft konkreta överläggningar med Ukrainas politiska ledning om hur hans företag ska ”delta i återuppbyggnaden” av Ukraina. Fink och president Volodomyr Zelenskyj möttes senast i måndags i Washington.

Blackrock är en enorm investeringsfond som ligger nära toppen på den ekonomiska maktpyramid som kallas Makthavarna du aldrig valde. Men det intryck som massmedia ger, nämligen att Blackrock godhetsfullt skulle bygga upp någonting i Ukraina utan att begära någonting mer värdefullt i gengäld, trotsar både förnuftet och aktiebolagslagen.

Twitter


1: Aktion

För tre år sedan köpte en av elitens investeringsfonder in sig i bolaget och gjorde politiseringen av Twitter värre än någonsin. Twitter stängde av president Trump, censurerade forskning, debatt och nyheter, dolde korruption och gjorde sig skyldigt till omfattande valpåverkan.

2: Reaktion
Folket i gestalt av en företagare, Elon Musk, reagerade genom köpa ut bolaget från börsen med en enorm penningsumma.

3: Aktion

Eliten tog emot pengarna och mobiliserar nu sitt följe av alltifrån jättebolag, regeringar och medier, ner till trasiga och knasiga för att sätta krokben för uppstickaren. Elon Musk har redan fått vänja sig vid annonsbojkotter, mordhot, sextrakasserianklagelser, juridiska angrepp och en ständig klagosång i medierna. I svenska Dagens Industri ligger krypskyttet på lägsta möjliga nivå.

Men Musk, som är sydafrikan, har aldrig ryggat för råkurr. Han blev som tonåring misshandlad nära nog till döds – och att han nu skulle vika sig kan nog varken finkar eller andra kycklingar räkna med.

Summering: Vad hände med Twitter 2022?

Folket segrade – om inte annat kan detta bevisas av att användarantalet på Twitter slår alla tidigare rekord sedan Musk tog över bolaget.

Ska vi vara nöjda med 2022?

Newtons tredje lag gäller tyvärr bara föremål. Om ett föremål utövar kraft mot ett annat kommer det andra föremålet att utöva motsvarande kraft i riktning mot det första. Men när det gäller makt, människor och deras framtid är det mer avgörande vem som agerar och vem som reagerar. Eftersom droppen tillslut urholkar stenen är det av största betydelse vem som har för vana att slå först och hårdast. Oavsett om jag har rätt i alla ovanstående punkter (indelningen i aktion/reaktion) är det nog klart att folken över hela världen befinner sig på defensiven. Eliten har initiativet och vi andra har bara att vänta på nästa kris/krig/pandemi eller annat mediadrivet psykodrama.

I USA talar man om ”backlash” – som exempelvis när det konservativa folket i Florida väljer en guvernör som skickar busslasterna med illegala immigranter vidare till miljonärskvarteren i radikala New England. Eller när samme guvernör stiftar lagar för att hindra radikala aktivister i skolorna från att normalisera könsdysfori bland skolbarn. 2022 var året för ”backlash”. Men detta betyder inte framgångsår – att hålla ett anfall tillbaka är bara en fördröjningsstrid.

Strid? Ja en strid pågår, mellan ”vi och dom”. Vi, det är vi alla vars beteende och livsvillkor eliten ständigt vill tvinga fram oönskade förändringar av. Vi, det är alla som producerar värden i verkliga livet. Vi är betydligt fler än dom. ”Dom” är personer som sluter sig samman i hemlighetsfulla kotterier de som planerar och genomdriver på de globala kriserna och trenderna. Och nedtill i elitens maktpyramid som behagar eliten genom att producera maktintriger, direktiv, mutor och odemokratisk makt inflytande.

Vi är inte bara många gånger fler, vi är också mer begåvade. Vi är bättre på allt utom manövrering av köpepolitiker och internationella organisationer. Vi är vida överlägsna elitens funktionärer, dessa ”apparatchiks” på kontoren i EU och Sveriges lögnaktiga myndiheter. När Carl-Otto Bohlin, den nya ministern för ”civilt försvar” nu fordrar mer EU-insatser mot misshagliga nyheter visar han den moderna versionen av det sovjetiska fenomen som Aleksandr Solzjenitsyn kallade ”diktaturens kreatur”.

De självutnämnda folkuppfostrarna som lever i sin egen ord- makt-, illusions- kontroll- och skrämselkultur och vi andra är skickligare och bättre än dem på alla punkter. Åtminstone nominellt sett har vi fler genier än vad den finansiella eliten har i sina led. Det skulle inte förvåna mig vi är bättre på att tänka även i genomsnitt – men på grund av vårt antal spelar genomsnittet ingen roll, de flesta genierna i världen finns utanför de maktägande kotterierna. Vissa är bakbunda genom anställningar men långt ifrån alla.

Vi har till och med de mesta pengarna. I första hand eftersom vi är flest till antalet och dessutom eftersom de mesta pengar som eliten svänger sig med är inlånade från oss. Det mesta av den styrning elitens maktbolag utövar utgår från pengar som produktiva människor anförtrott dem via pensionsfonder.

Att segra är nödvändigt

Alla varelser, från växter till kräldjur och givetvis även människor måste expandera – nästan alltid på någon annan växt eller kräldjurs eller människas bekostnad. Det behövs eftersom den oväntade katastofen som decimerar oss kommer förr eller senare. Därför måste vi ständigt vinna mer än vi förlorar.

Vi européer har förfinat konsten att lyckas med det vi föresätter oss. Lika viktigt är att vi helst expanderar med en minimal kostnad för andra varelser och folk. Detta går inte alltid friktionsfritt men vår grundinställning är att vår expansion och framgångar ska vara till nytta inte bara för oss utan helst även för andra människor. Vi lägger hög prioritet på att skydda naturen och även i den delen är vi ganska ensamma. Ändå försöker eliten övertyga oss om att vi är något slags parasiter som för jordklotets skull helst bör aborteras innan vi ens hunnit födas. Att framtidstron i våra länder närmar sig noll och den psykiska ohälsan bland ungdomar exploderar är ingen tillfällighet. Det är ett självklart och planerat resultat av den existensiella defateism som eliten sprider genom sina maktsystem.

Men eliten har fel. Den produktiva delen mänskligheten ska fira nya triumfer. För den sakens skull vill jag i slutet av nästa år kunna skriva en krönika med bara nyttiga och glädjande händelser under rubrikerna ”1 – Aktion”. Det är då vi går framåt.

Kommentarsfält

Kommentarer förhandsgranskas inte av Frihetsnytt och är inte redaktionellt innehåll. Du är själv juridisk ansvarig för det du skriver i kommentarsfältet.

Senaste nytt

- Annons -

bli prenumerant

Liknande artiklar

0
Din varukorg är tom!

Det ser ut som om du inte har lagt till några artiklar i din kundvagn ännu.

Bläddra bland produkter